Vedtægter for Vejle AmatørScene

§ 1.1

Foreningens navn er Vejle AmatørScene, stiftet den 26. september 1950, hjemmehørende i Vejle Kommune.

§ 2.1

Foreningen er partipolitisk neutral

§ 3.1

Foreningens formål er:

Gennem studiearbejde, indstudering og opførelse af skuespil, komedier og musikdramatiske værker, at:

Oplære sine aktive medlemmer til at løse sådanne opgaver på bedst mulig måde, for at uddybe glæden og kendskabet til teateret.

Give lovende talenter mulighed for at afprøve deres evner med henblik på en professionel karriere.

§ 4.1

Der ydes foreningens medlemmer rabat ved køb af adgangsbilletter til foreningens planlagte forestillinger. Billetpriser og rabat fastsættes af bestyrelsen.

§ 5.1

Alle, der ønsker at fremme amatørteaterkunsten, kan optages som enten aktivt eller passivt medlem i Vejle AmatørScene.

Stk. 5.2

Bestyrelsen kan forlange, at et nyt medlem aflægger en prøve, før optagelse som aktivt medlem kan finde sted.

Stk. 5.3

Alle medlemmer er underkastet foreningens vedtægter og ordensregler. Overtrædelse heraf kan medføre eksklusion af foreningen uden ret til tilbagebetaling af indbetalt kontingent.

§ 6.1

Foreningen udgiver medlemsbladet "Teaterkatten". Antal udgivelser afgøres af bestyrelsen, eller en, af bestyrelsen, udpeget PR ansvarlig.

§ 7.1

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent, som erlægges forud. Kontingentet forfalder til betaling den 1. april. Ved indmeldelse efter 1. januar, betales halvt kontingent

Stk. 7.2

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 7.3

Foreningens æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

§ 8.1

Medlemmer i restance pr. 1. maj kan, uden varsel, ekskluderes ved bestyrelsens foranstaltning.

Stk. 8.2

En eksklusion kan af pågældende medlem appelleres til foreningens førstkommende generalforsamling, hvor pågældende har ret til at udtale og forsvare sig.

Stk. 8.3

Samme ret har medlemmer, der ekskluderes af andre grunde.

Stk. 8.4

Vedrørende eksklusion, henvises i øvrigt til foreningens ordensregler.

Stk. 8.5

Såfremt et ekskluderet medlem søger genoptagelse i foreningen, skal vedkommende før optagelse kan finde sted, betale evt. restance til foreningen.

Stk. 8.6

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 9.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 9.2

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i første halvdel af maj.

Stk. 9.3

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer fremsender skriftlig begæring herom - indeholdende motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter modtagelse af begæringen herom.

Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling kan ske pr. post, mail, hjemmeside, medlemsblad og/eller dagspresse med mindst 14 dages varsel, med oplysning om dagsordenen.

Stk. 9.4

Generalforsamlinger er beslutningsdygtige med det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 9.5

Kun aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlinger. Der kan stemmes ved fuldmagt, når denne er godkendt af generalforsamlingen. Et medlem kan kun stemme ved en fuldmagt.

Stk. 9.6

Passive medlemmer har adgang til, og taleret på, generalforsamlinger.

Stk. 9.7

Kun aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Valgbar er kun medlemmer, der er tilstede på generalforsamlingen, eller som skriftligt har meddelt bestyrelsen, at de stiller sig til rådighed for valg. Revisorer og revisorsuppleanter kan dog vælges blandt foreningens passive medlemmer.

Stk. 9.8

Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 9.9

Dagsordenen til ordinære generalforsamlinger skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden.
 2. Valg af dirigent.
 3. Godkendelse af fuldmagter.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 6. Fremlæggelse af budget.
 7. Fremlæggelse af sæsonplan.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Indkomne forslag.
 10. Valg til bestyrelse.
  1. Valg af formand (vælges lige år)
  2. Valg af næstformand (vælges ulige år)
  3. Valg af kasserer (vælges ulige år)
  4. Valg af sekretær (vælges lige år)
  5. Valg af maksimum 5 menige medlemmer
  6. Evt. valg af suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer.
 12. Valg af 2 revisorsuppleanter.
 13. Eventuelt.

Stk. 9.10

Alle forslag på generalforsamlingen afgøres ved stemmeflertal, med mindre andet fremgår af foreningens vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder forsalget.

Stk. 9.11

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.

Stk. 9.12

Opløsning af foreningen skal ske på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med 2/3 af de stemmeberettigedes stemmer.

§ 10.1

Bestyrelsen består som minimum af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Derudover kan der vælges op til 5 menige medlemmer. Formand og sekretær vælges i lige år. Næstformand og kasserer vælges i ulige år. Bestyrelsen kan rekonstituere sig selv, hvis dette skønnes nødvendigt.

Stk. 10.2

Formanden tegner foreningen. Vedrørende økonomiske og domicilmæssige forhold og forpligtelser, tegnes foreningen af formanden, samt et bestyrelsesmedlem. Næstformanden tegner foreningen i formandens fravær. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Stk. 10.3

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. indsupplerede bestyrelsesmedlemmer sidder det afgående medlems valgperiode ud. Revisorer og disses suppleanter, vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 10.4

Genvalg kan finde sted.

Stk. 10.5

Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden.

Stk. 10.6

Medlemmerne kan henvende sig skriftligt til et bestyrelsesmedlem med såvel klager som forslag. Bestyrelsen skal behandle, og besvare, disse på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 10.7

Der skrives referat af såvel bestyrelsesmøder som fra foreningens generalforsamlinger. Generalforsamlingsreferater lægges ud på foreningens hjemmeside. Referater kan rekvireres på anmodning. Protokollen skal foreligge på generalforsamlingerne.

§ 11.1

Formanden indkalder til møder og generalforsamlinger.

Stk. 11.2

Optagelse af lån, pantsætning samt køb og salg af fast ejendom kan kun ske efter indstilling fra den samlede bestyrelse, og efter vedtagelse på en generalforsamling.

§12.1

Regnskabsåret er 1. april til 31. marts. Regnskabet revideres af de valgte revisorer, der har adgang til enhver oplysning om foreningens virke.

§ 13.1

Ved ophævelse af Vejle AmatørScene, anvendes dens eventuelle formue til formål, der anvises af den afgående bestyrelse og Vejle Kommunes Kulturudvalg.

Således vedtaget på  den ekstraordinære generalforsamling i Vejle, den 6. juni 2016

Dirigent: Michael Schrøder           
Formand: Peter Andersen